Wieniawski Press Logo 2016
20.10.2016 12:52
POBIERZ WSZYSTKO
DOWNLOAD ALL
SKRZYPCE WIENIAWSKIEGO

Muzeum Narodowe w Poznaniu zakupiło do swojej kolekcji wyjątkowy instrument - skrzypce, które otrzymał w 1846 roku Henryk Wieniawski jako nagrodę dla najlepszego skrzypka kończącego w owym roku Konserwatorium w Paryżu. Warto zaznaczyć, że Wieniawski miał wówczas jedynie 11 lat.
Instrument, sygnowany GAND, Luthier de la Musique du Roi at du Conservatoire de Musique, 1846 r. Paryż mógł być zbudowany przez jednego z dwóch lutników z rodziny Gandów.

Na boczkach skrzypiec widnieje napis: PREMIER PRIX DÉCERNÉ EN 1846 Á HENRI WIENIAWSKI PAR LE CONSERVATOIRE ROYAL DE MUSIQUE

W rejestrze firmy Gand et Bernardel Freres (powstałej po śmierci syna Ganda, Adolpha, rejestr był prowadzony od 1845 roku więc zawiera wpisy sprzed powstania firmy, której drugi syn Ganda, Charles Nicolas był seniorem) można odnależć wpis mówiący o wykonaniu skrzypiec o nr. 136 (ten sam numer widnieje na karteczce lutniczej wewnątrz oferowanego instrumentu) dla H. Wieniawskiego.

Charles François Gand (père) (1787 - 1845) - Wybitny lutnik francuski, uważany za najlepszego z uczniów Nicolasa Lupot (jeden z najwybitniejszych lutników francuskich). Na instrumentach Ganda grało wielu słynnych wirtuozów epoki romantyzmu. Był oficjalnym lutnikiem wykonujący instrumenty smyczkowe dla Kapeli Królewskiej i paryskiego Konserwatorium Muzycznego. Jego skrzypce są dziś rzadko spotykane a ich kunszt wykonania spełnia najwyższe standardy.

Charles Adolphe Gand (1812 - 1866) - uczeń Ch. F. Ganda, po którym przejął pracowanie w 1845 roku. Uznany ekspert w dziedzinie włoskich skrzypiec oraz świetny restaurator starych instrumentów. Z uwagi na specjalizację w konserwacji wybitnych instrumentów włoskich mistrzów, stosunkowo niewiele nowych instrumentów powstało w jego pracowni.

Skrzypce będą eksponowane w Muzeum Instrumentów Muzycznych (oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu) na Starym Rynku.
Ten niezwykły instrument zostanie oficjalnie zaprezentowany podczas Gali 15 Międzynarodowy Konkursu Skrzypcowego im Henryka Wieniawskiego w niedzielę 23 pażdziernika.

National Museum of Poznań buyed for its collection instrument - violin which Henryk Wieniawski received in 1846 as a prize for the best graduate of Paris Conservatory. It is worth considering that Wieniawski was only 11 years old that time.
The instrument, signed GAND, Luthier de la Musique du Roi at du Conservatoire de Musique, 1846 r. Paris might have been build by one of two violinmakers of the Gands.

On sides of the violin there is a phrase PREMIER PRIX DÉCERNÉ EN 1846 Á HENRI WIENIAWSKI PAR LE CONSERVATOIRE ROYAL DE MUSIQUE.

In the register of Gand et Bernardel Freres company (established after death of Gand's son, Adolphe; register has been made since 1845, so it contains instruments before establishing the company, one of which senior was another Gand's son - Charles Nicolas. You can find the instrument no. 136 (the same number which can be found in się the violin) for H. Wieniawski.

Charles François Gand (Père) (1787 - 1845) – one of the foremost French violinmaker, said to be the best of Nicolas Lupot (one of the most notable French violinmakers) On Gand instruments played many of famous romantic virtuoso. He was the official violinmaker of Royal Orchestra and Paris Conservatoire.
His violins are rarely met and their master of performance meets the highest standards.

Charles Adolphe Gand (1812 - 1866) - pupil of Ch. F. Gand, after which he heritaged the company in 1845. Notable expert of Italian violins and great renovator of old instruments. Because of specialisation in renovation of instruments made by old Italian masters, he didn't make many new.

Violin will be exhibited in Music Instruments Museum (National Museum of Poznań branch) on the Old Market Square.
This unusual instrument will be officially presented during Gala Concert of 15th International Henryk Wieniawski Violin Competition on Sunday, October 23rd.