17 dni, 64 godziny przesłuchań, kilka milionów odbiorców – podsumowanie 16. MKS 17 days, 64 hours of auditions, a million-plus audience – a recap of the 16th H. Wieniawski International Violin Competition

2022-11-02 15:55
20221019-male-37-of-57-636284dfd5c66.jpg - 17 dni, 64 godziny przesłuchań, kilka milionów odbiorców – podsumowanie 16. MKS
Za nami 17 dni wypełnionych muzyką podczas 16. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. Na początku października do Poznania przyjechało 31 skrzypków z Europy, Azji i Ameryki Północnej. W trakcie 17 sesji przesłuchań, obejmujących łącznie 64 godziny muzyki, uczestnicy Konkursu zaprezentowali 230 wykonań kompozycji Wieniawskiego, Bacha, Beethovena, Brahmsa, Paganiniego, Szymanowskiego, Bartóka, Mozarta, Chaussona, Schuberta, Czajkowskiego, Ravela, Griega, Hubay’a, Saint-Saënsa, Paderewskiego i Dvořáka. W pierwszym etapie uczestnikom towarzyszyli pianiści, Michał Francuz i Grzegorz Skrobiński. Drugi etap był podzielony na dwie części. W pierwszej młodzi skrzypkowie występowali z pianistami, a w drugiej – z altowiolistami, Michałem Bryłą, Katarzyną Budnik i Ryszardem Groblewskim, i z Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Anny Duczmal-Mróz. W finałowym etapie uczestnicy wykonali dwa koncerty skrzypcowe z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod batutą Łukasza Borowicza.

„Wszyscy uczestnicy od I etapu Konkursu prezentowali niezwykle wysoki poziom, wykonując bardzo wymagający repertuar. Jestem spokojna o ich muzyczną przyszłość. Z pewnością jeszcze wielokrotnie o nich usłyszymy i zobaczymy na światowych estradach. To dla nas ogromny zaszczyt, że mogliśmy tych utalentowanych skrzypków gościć na tegorocznym Konkursie Wieniawskiego” – mówi Dyrektor Konkursu, Karolina Kaźmierczak.

„Jesteśmy przekonani, że poniesiecie w świat piękno muzyki Wieniawskiego i rozsławicie polską kulturę i nasze miasto. W 1854 roku Henryk Wieniawski podarował stolicy Wielkopolski «Souvenir de Posen» – myślę, że każdy z was zapisał w tych dniach swoje pozdrowienie z Poznania” – takie słowa skierowała Prezes Zarządu Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, Alina Kurczewska, do laureatów 16. MKS im. H. Wieniawskiego. Laureatką pierwszej nagrody została Hina Maeda, 20-latka pochodząca z Japonii. Drugie miejsce zajęła 29-letnia Kazaszka, Meruert Karmenova, a trzecie – 21-letni Qingzhu Weng, reprezentujący Chiny. Jury pod przewodnictwem Augustina Dumay przyznało trzy równoważne wyróżnienia, które otrzymali: Hana Chang, Jane Hyeonjin Cho i Dayoon You.

Konkurs zgromadził w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu 12 000 osób. Podczas Gali i Koncertu Laureatów widownia Auli UAM zapełniła się do ostatniego miejsca. Podobnie było na II Koncercie Laureatów w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Wydarzenia konkursowe można było śledzić także podczas transmisji na kanale YouTube @Wieniawski Society, który zanotował milionowe wyświetlenia. To wynik o ponad 1000% większy niż ten, który osiągnęły dotychczasowe transmisje. Do tej pory internauci obejrzeli 200 000 godzin koncertów i przesłuchań. W czasie Konkursu instagramowe konto @Wieniawski Society zyskało zasięg na poziomie 40 000 użytkowników. Followersów przybywało tak szybko, że Instagram na jeden dzień zablokował dostęp do konta w obawie przed nielegalnymi działaniami. Popularnością cieszył się też profil @Wieniawski Society na Facebooku – 60 000 odwiedzin. Facebookowe posty dotarły do blisko 1 miliona odbiorców.

Zmagania konkursowe uczestników były transmitowane na antenach TVP Kultura, TVP Kultura 2, TVP3 Poznań i Programu Drugiego Polskiego Radia. Codziennie ukazywała się „Gazeta Konkursu Wieniawskiego”, tworzona przy współpracy z Polskim Wydawnictwem Muzycznym i „Ruchem Muzycznym”. Gazeta jest dostępna cyfrowo na stronie konkurs.wieniawski.pl.

Streaming z kanału YouTube udostępniliśmy chińskim platformom: amadeus.tv i MusicToday WeChat. Za ich pośrednictwem transmisje obejrzało 403 000 osób. Z kolei na Music Today’s Bilibili and ConGioia Weibo przebieg Konkursu dotarł do 1 330 000 melomanów. „Transmisja w Chinach odniosła ogromny sukces i wywołała szereg pozytywnych reakcji” – podsumowuje przedstawiciel platform, Zhuye Lu. Z kolei na facebookowym profilu prestiżowego, amerykańskiego portalu „The Violin Channel” transmisje oglądało około 100 000 osób.

16. Międzynarodowy Konkurs Skrzypowy im. Henryka Wieniawskiego relacjonowało ponad 100 dziennikarzy i fotoreporterów. O Konkursie wspomniano w mediach ponad 5 tys. razy. Wśród patronów medialnych znaleźli się: Polskie Radio, Telewizja Polska, „Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza”, „Polityka”, Onet, „Twój Styl” oraz portal The Violin Channel. Nawiązaliśmy także współpracę redakcyjną z RMF Classic, „Tygodnikiem Powszechnym”; portalami: wpoznaniu.pl, Kultura Wokół Nas i O Kulturze.

Do Poznania przyjechali również reprezentanci mediów zagranicznych „The Violin Channel”, „Deutschlandfunk”, „The Strad”, „Focus Taiwan”, „Auditorium”, „The JoongAng” i Violinist.com. Relacje z Konkursu znalazły się także na portalach: BBC Music Magazine, The World News, Channel New Asia, Classical Music, Slipped Disc, Shenzhen Daily, Resmusica, Reddit, Nippon.com, jiji.com, Klassik heute, klassik.com, Codalario.

Z wieloma z nich będziemy kontynuować współpracę podczas trasy koncertowej laureatów, która do końca tego roku i przez cały następny obejmie 60 koncertów w 20 krajach na 5 kontynentach. Trasa organizowana jest we współpracy z agencją SONORA.

16. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego zorganizowany był przez Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania i Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Konkurs objęty został Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękujemy za zaufanie!

Organizacja Konkursu nie byłaby możliwa także bez naszych partnerów, wśród których znaleźli się: Program Drugi Polskiego Radia, Radio Poznań, TVP Kultura, TVP3 Poznań, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, „Ruch Muzyczny”, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Filharmonia Narodowa, Filharmonia Poznańska, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, serwis Bilety24, marka Bösendorfer, SONORA, Lexus, Dr Irena Eris, Hotel Mercure Poznań Centrum, Bazar Poznański, Port Lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego i firma Ricoh.

Konkurs pomogło nam zorganizować 20 wolontariuszy. Każdemu z nich serdecznie dziękujemy!

fot. Leszek Zadoń, Fresh Frame
Seventeen music-filled days at the 16th Henryk Wieniawski International Violin Festival are now behind us. In early October, a total of 31 violinists from Europe, Asia and North America arrived in Poznan, and over the course of 17 audition sessions, covering 64 hours, they gave 230 performances of compositions by Wieniawski, Bach, Beethoven, Brahms, Paganini, Szymanowski, Bartók, Mozart, Chausson, Schubert, Tchaikovsky, Ravel, Grieg, Hubay, Saint-Saëns, Paderewski and Dvořák. In the first stage, the participants were accompanied by pianists Michał Francuz and Grzegorz Skrobinski. The second stage was divided into two parts. In the first, the young violinists performed with pianists, in the second with violists Michał Bryła, Katarzyna Budnik and Ryszard Groblewski, and with the Amadeus Polish Radio Chamber Orchestra conducted by Anna Duczmal-Mróz. In the final stage, the participants performed two violin concertos accompanied by the Poznań Philharmonic Orchestra conducted by Łukasz Borowicz.

“All the participants showed an extremely high level from the first stage of the Competition, performing a very demanding repertoire. I am confident about their musical future. We will certainly hear about them and see them on world stages many more times. It is a great honor for us to host these talented violinists at the 16th Wieniawski Competition.” – believes Competition Director Karolina Kazmierczak.

“We are confident that you will testify to the beauty of Wieniawski’s music to the world and spread the fame of Polish culture and our city. In 1854, Henryk Wieniawski presented the capital of Greater Poland with a ‘Souvenir de Posen’ – I think each of you has written down your greeting from Poznan,” these were the words addressed by the President of the Board of the Henryk Wieniawski Music Society, Alina Kurczewska, to the laureates of the 16th H. Wieniawski International Violin Competition. The winner of the first prize was Hina Maeda, a 20-year-old from Japan. Second prize went to 29-year-old Kazakh violinist, Meruert Karmenova, and third to 21-year-old Qingzhu Weng, representing China. The jury, chaired by Augustin Dumay, awarded three equivalent honorable mentions, which went to: Hana Chang, Jane Cho and Dayoon You.

The competition attracted 12,000 people at the University Hall in Poznań. During the Gala and the Winners’ Concert, the Auditorium was filled to the last seat. It was similar at the 2nd Winners’ Concert at the National Philharmonic in Warsaw.

The events of the competition could also be followed via broadcast on the @Wieniawski Society’s YouTube channel, which saw millions views. This result is more than 1000% higher than that achieved by previous broadcasts. To date, Internet users have watched 200,000 hours of concerts and auditions. During the Competition, the @Wieniawski Society account gained a reach of 40,000 users. The follower count grew so quickly that Instagram blocked access to the account for a day for fear of illegal activity. The @Wieniawski Society’s Facebook profile was also popular, gaining 60,000 visits. Facebook posts reached an audience of nearly 1 million people.

The contestants’ performances were broadcast on TVP Kultura, TVP Kultura 2, TVP3 Poznań and Program 2 of the Polish Radio. The “Wieniawski Competition Gazette”, a collaboration with the Polskie Wydawnictwo Muzyczne Publishing House and the “Ruch Muzyczny” magazine was published daily. The newspaper is also available digitally at konkurs.wieniawski.pl.

We made the stream from the YouTube channel available to Chinese platforms: amadeus.tv and MusicToday WeChat. Through them, the broadcasts were watched by 403,000 people. In turn, on Music Today’s Bilibili and ConGioia Weibo, the Competition reached 1,330,000 music lovers. “The broadcast in China was a huge success and generated a number of positive reactions.” – summarizes the platform’ representative, Zhuye Lu. Apart from this, via the Facebook of the prestigious American portal “The Violin Channel,” the broadcasts were watched by about 100,000 people.

The 16th Henryk Wieniawski International Violin Competition was covered by more than 100 journalists and photojournalists. The Competition was mentioned in the media more than 5,000 times. Media patrons included: Polish Radio, TVP, “Rzeczpospolita”, “Gazeta Wyborcza”, “Polityka”, Onet, “Twój Styl” and The Violin Channel portal. We also established editorial cooperation with RMF Classic, “Tygodnik Powszechny”, the portals wpoznaniu.pl, Kultura Wokół Nas and O Kulturze.

Poznan was also visited by representatives of international media from „The Violin Channel”, “Deutschlandfunk”, “The Strad”, “Focus Taiwan”, “Auditorium”, “The JoongAng” i Violinist.com. Coverage of the Competition was also featured on BBC Music Magazine, The World News, Channel New Asia, Classical Music, Slipped Disc, Shenzhen Daily, Resmusica, Reddit, Nippon.com, jiji.com, Klassik heute, klassik.com, Codalario.

We will continue to work with many of them during the winners’ tour, which will include 60 concerts in 20 countries on 5 continents by the end of this year and throughout next year. The tour is organized in cooperation with the SONORA agency.

16th International Henryk Wieniawski Violin Competition was co-organized with the National Institute of Music and Dance from the funds of Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland. Co-funded by the City of Poznań and the Self-Government of the Wielkopolska Region. The event was held under Honorary Patronage of the President of the Republic of Poland. We are grateful for your trust!

The organization of the Competition would not be possible without our partners, including: the Second Program of the Polish Radio, TVP Kultura, Polskie Wydawnictwo Muzyczowe, the Ministry of Foreign Affairs, the National Philharmonic, the Poznan Philharmonic, the Amadeus Chamber Orchestra of the Polish Radio, the Adam Mickiewicz University in Poznan, the Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań, the Magdalena Abakanowicz University of Arts in Poznań, Bilety24, Bösendorfer, SONORA, Lexus, Dr. Irena Eris, Hotel Mercure Poznań Centrum, Bazar Poznań, Poznań Airport and Ricoh.

We were supported by 20 volunteers. We sincerely thank each of them.

photog. Leszek Zadoń, Fresh Frame