Oni zagrają w finale! They play the finals!

2022-10-17 01:11
finalisci-634c8f9bc3327.jpg - Oni zagrają w finale!
ZNAMY SZEŚCIORO FINALISTÓW 16. MKS IM. H. WIENIAWSKIEGO

W niedzielę o g. 23:00 poznaliśmy nazwiska 6 osób, które zagrają w finale 16. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. „Chcielibyśmy bardzo serdecznie pogratulować wszystkim uczestnikom, którym udało się dotrzeć aż do tego momentu. Niestety nie możemy spotkać się w tym gronie w kolejnym etapie, ponieważ w ramach konkursów należy podejmować i te trudne decyzje. Bardzo żałujemy. Życzymy wszystkim, abyśmy mogli spotkać się w przyszłości na koncertach” – takimi słowami Dyrektor Konkursu, Karolina Kaźmierczak, poprzedziła werdykt.

W III etapie wystąpią:
1. Hana Chang (Japonia / Singapur / USA)
2. Jane Hyeonjin Cho (Korea Południowa)
3. Meruert Karmenova (Kazachstan)
4. Hina Maeda (Japonia)
5. Qingzhu Weng (Chiny)
6. Dayoon You (Korea Południowa)

Wszystkim finalistom serdecznie gratulujemy!

We wtorek jako pierwsi wystąpią:
g. 18:00 Dayoon You
g. 18:40 Hana Chang
g. 19:50 Dayoon You
g. 20:30 Hana Chang

CIAŁO TO TEŻ INSTRUMENT

Konkurs to ogromne emocje. Występy przed publicznością, podleganie ocenie jury i godziny ćwiczeń wiążą się nie tylko z oklaskami i pochwałami, ale również z dużym stresem i doświadczeniem porażki. Jak zachować równowagę w codzienności? Kto w najtrudniejszych chwilach jest wsparciem? Czy, oprócz techniki gry, warto trenować swoją fizyczną i psychiczną kondycję? W ostatnich numerach „Gazety Konkursu Wieniawskiego” znajdziemy odpowiedzi na te pytania.

„Choć skrzypce wydają się małym, lekkim i zwinnym instrumentem, doprowadzenie swojej formy do takiego poziomu, jaki reprezentują uczestnicy Konkursu, wymaga naprawdę wielu godzin mozolnego ćwiczenia i wielokrotnego ogrywania programu. Przez co najmniej kilka miesięcy oznacza to zamknięcie się w czterech ścianach i żmudną pracę. Ta zaś często wiąże się z bolesnymi odciskami na szyi, pękającą skórą na opuszkach palców czy bólem nóg i pleców od stania przez długi czas z uniesionymi rękami” – pisze w felietonie „Ćwiczenia w ćwiczeniu” skrzypaczka Maria Sławek. „(…) jeśli chcielibyśmy grać długo i być w dobrej formie, powinniśmy pamiętać, że nasze stawy i mięśnie się zbuntują, jeśli nie zadbamy o nie właściwie. Dobrze pamiętam, jak Wanda Wiłkomirska na dorocznych kursach w Jadwisinie każdy poranek zaczynała od gimnastyki, gdy my wszyscy jeszcze smacznie spaliśmy” – wspomina, zachęcając młodych muzyków, by zadbali o swoją kondycję.

Na zdrowie psychiczne zaś zwraca uwagę Agata Szymczewska, zwyciężczyni 13. MKS im. H. Wieniawskiego i ambasadorka tegorocznej edycji wydarzenia. „Niekontrolowana nerwowość, brak wiary w siebie, dekoncentracja, obniżenie komfortu życia, zaburzenia lękowe i depresja to zagrożenia, z których realności każdy musi zdawać sobie sprawę. Artysta, nieustannie balansujący między swoją wrażliwością a silną odpornością psychiczną, jest na to szczególnie narażony. Wnikliwa obserwacja swojego zachowania, wyzbycie się wstydu w proszeniu o pomoc oraz stawianie zdrowia psychicznego na równi fizycznym nie dadzą jeszcze gwarancji dobrego samopoczucia, ale będą to pierwsze kroki ku zdrowieniu” – radzi, ostrzegając przed perfekcjonizmem, w którego pułapkę często wpadają młodzi artyści.

Pomocą przy konkursowych stresach są często najbliżsi. „To oni odbierają telefony o każdej porze, pomagają regenerować się przed kolejnymi wyzwaniami i zapewniają atrakcje” – pisze Barbara Rogala w artykule „Jak i z kim odpoczywać po występie?”. Uczestnikom Konkursu towarzyszą partnerzy, przyjaciele i rodzice, którzy pokonują często tysiące kilometrów, aby wspierać muzyków w Poznaniu. Ich obecność pozwala im choć na chwilę oderwać myśli od muzycznych wyzwań i rywalizacji.

Życzymy wszystkim finalistom, żeby wolny od przesłuchań poniedziałek spędzili nie tylko na ćwiczeniach, ale też na zasłużonym odpoczynku.

***

Pod linkiem poniżej znajdą Państwo zdjęcia z ostatniego dnia półfinałów Konkursu. Dysponujemy także zdjęciami w wyższej rozdzielczości. W razie potrzeby prosimy o kontakt z Biurem Prasowym.
WE KNOW SIX FINALISTS OF 16TH INTERNATIONAL HENRYK WIENIAWSKI VIOLIN COMPETITION

Tonight, at eleven we received the results of stage 2 of the Wieniawski’s Competition. ‘We’d like to congratulate all particpants that has come so far. Unfortunately, we cannot meet at the next stage with all, due to the rules of the competition. We deeply regret. We hope we can meet in the future on the stages all around the world.’ – these were the words that the Director of the Competition, Karolina Kaźmierczak said before the announcement of results.

In stage III we will see:
1. Hana Chang (Japan / Singapur / USA)
2. Jane Hyeonjin Cho (South Korea)
3. Meruert Karmenova (Kazakhstan)
4. Hina Maeda (Japan)
5. Qingzhu Weng (China)
6. Dayoon You (South Korea)

Congratulations to all finalists!

THE BODY IS ALSO AN INSTRUMENT

The competition is full of emotions. Playing in front of an audience, being adjucated by the competition jury and hours of practice involve not only applause and praise, but also a lot of stress and the experience of failure. How to balance own’s everyday life? Who is their support in the most difficult moments? In addition to playing technique, is it worth training your physical and mental fitness? The latest issues of the ‘Gazeta Konkursu Wieniawskiego’ provide answers to these questions.

‘Although the violin seems a small, light and nimble instrument, raising your form to the level represented by the participants of the Competition truly requires many hours of strenuous practice and re-playing the program over and over again. For at least a few months, this means con nement within your four walls and painstaking work. This in turn often causes painful sores on the neck, cracked ngertips, or leg and back pain from standing for long periods of time with raised arms.’ writes violinist Maria Sławek in her column 'Exercising in practice'. ‘(…) if we wish to play for long durations and still stay healthy, we need to remember that our joints and muscles can turn against us if we don’t take care of them. I clearly remember how Wanda Wiłkomirska, at the annual courses in Jadwisin, used to start each morning with gymnastics while the rest of us were still sound asleep.’ – she recalls, encouraging young musicians to take care of body condition.

Agata Szymczewska, winner of the 13th International Henryk Wieniawski Violin Competition and ambassador of this year's event, in turn draws attention to mental health. ‘Uncontrolled nerves, lack of self-con dence, inability to concentrate, deterioration of quality of life, anxiety disorders, and depression are genuine threats that every one of us must take into consideration. An artist continually balancing between their hypersensitivity and their wall of psychological resilience is especially vulnerable to these. It is good to be open to asking for help, and also to understand that mental health is as important as physical, but even these will not guarantee well-being.’ she advises, warning against the perfectionism that young artists often fall into.

Support with the competition stress is often provided by loved ones. ‘They are the ones who answer the phone at all hours, help them recover before the next challenge and ensure that they are entertained.’ writes Barbara Rogala in the article ‘How and with whom to relax after a performance?’. Competition participants are accompanied by their partners, friends and parents, who often travel thousands of kilometres to support the competition participants in Poznań. Their presence allows them to take their minds off the musical challenges and competition, if only for a moment.

We wish all finalists to spend their Monday off from auditions not only practising, but also having a well-deserved rest.

***

In the link below, there are photos of the last day of stage 2. We also have high-resolution photos available. Should you need any, do not hesitate to contact the Press Office of 16th International Henryk Wieniawski Violin Competition.