Start 16. MKS im. H. Wieniawskiego w Poznaniu! The 16th International Henryk Wieniawski Violin Competition in Poznan takes off!

2022-10-08 14:26
07-10-2022-23-63416c83783b4.jpg - Start 16. MKS im. H. Wieniawskiego w Poznaniu!
3, 2, 1... zaczynamy!

To już dziś! Rozpoczynamy 16. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego. Przed nami dwa tygodnie niezapomnianych muzycznych wrażeń. Do Poznania przyjechali młodzi skrzypkowie z 12 krajów Europy, Azji i Ameryki Północnej. Od jutra będą prezentować się przed jurorami i publicznością zgromadzoną w Auli Uniwersyteckiej oraz przed ekranami.

Na dobry początek

O 19:00 podczas Koncertu Inauguracyjnego wystąpi Veriko Tchumburidze, laureatka I nagrody 15. MSK im. H. Wieniawskiego. Koncert będzie transmitowany na antenach Programu 2 Polskiego Radia i TVP Kultura, a także na YouTube Wieniawski Society. Dzień później, 8. października, Orkiestra Filharmonii Narodowej pod batutą Andrzeja Boreyko z Veriko Tchumburidze wystąpi w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Podczas obu koncertów usłyszymy premierowe wykonania utworu „Nova" ukraińskiej kompozytorki Viktorii Polevej, który zadedykowała odwadze swoich rodaków. Dzisiejszego wieczoru zabrzmi także Koncert skrzypcowy a-moll op. 53 A. Dvořáka oraz Symfonię e-moll „Odrodzenie" op. 7 M. Karłowicza.

Jest mi bardzo miło, że mogę być z potworem w Poznaniu. (...) Pamiętam doskonale pierwszy dzień, kiedy występowałam na konkursie. Nawet teraz, kiedy o tym mówię, czuję swego rodzaju podekscytowanie – mówiła skrzypaczka podczas dzisiejszego losowania kolejności występów uczestników. – Doskonale zdaję sobie sprawę, że jest to konkurs – czas wypełniony stresem i jednocześnie podekscytowaniem. Tak czy owak cieszcie się swoimi występami, cieszcie się swoją muzyką – skierowała słowa do uczestników tegorocznego Konkursu.

Kto jako pierwszy zaprezentuje się przed jury i publicznością?

Odpowiedź na to pytanie otrzymaliśmy dzisiaj o 15:00. Dowiedzieliśmy się, w jakiej kolejności wystąpią uczestnicy w pierwszym etapie Konkursu. Jako pierwsza przed międzynarodowym jury i milionową publicznością zaprezentuje się Maya Wichert, studentka Hochschule für Musik und Theater w Monachium narodowości japońsko-niemieckiej.

Kolejność uczestników poznacie pod tym linkiem: https://konkurs.wieniawski.pl/pl/harmonogram-konkursu.

Zmagania uczestników będzie można obserwować na kanale YouTube Wieniawski Society oraz antenach radiowej Dwójki i TVP Kultura.

11 wspaniałych

W jury 16. MKS im. Henryka Wieniawskiego zasiądzie jedenaście osobowości związanych z międzynarodową sceną muzyczną – nie tylko uznanych pedagogów i skrzypków, ale także wiolonczelista, impresario muzyczny i producent filmowy. Tak różnorodne grono umożliwi ocenę uczestników pod kątem zarówno sprawności technicznej, jak i scenicznej. Na czele jury zasiądzie francuski skrzypek i dyrygent Augustin Dumay, a w roli wiceprzewodniczącego zobaczymy Daniela Stabrawę, przez wiele lat związanego ze słynnymi Filharmonikami Berlińskimi. Do jury zostali zaproszeni również: najsłynniejsza polska dyrygentka, Agnieszka Duczmal; zwycięzca 10. edycji Konkursu Wieniawskiego, Bartłomiej Nizioł; francusko-szwajcarski muzyk i pedagog, Miguel da Silva; producent teatralno-filmowy, René Koering; impresario muzyczny i animator kultury, Grzegorz Kotów; węgierski skrzypek i dyrygent, Barnabas Kelemen; polski muzyk, Mariusz Patyra; wiolonczelista pochodzący z Chin, Jian Wang; oraz dyrektor artystyczny i główny dyrygent London Chamber Orchestra, Christopher Warren Green.

Z powodu przedłużającego się powrotu do zdrowia wywołanego long COVID Henning Kraggerud podjął trudną decyzję o rezygnacji z członkostwa w jury 16. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. Henning Kraggerud wyraża głęboki żal z powodu konieczności wycofania się z zasiadania w jury Konkursu, jednego z najważniejszych wydarzeń skrzypcowych na świecie.

Sylwetki jury znajdziecie pod linkiem: www.konkurs.wieniawski.pl/jury.

Co, gdzie, kiedy?

Konkurs jest podzielony na III etapy. Podczas pierwszego z nich usłyszymy solowe występy uczestników lub z akompaniamentem fortepianu. W pierwszej części drugiego etapu również będzie im towarzyszył fortepian, a w drugiej – Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus oraz altowioliści. Na finał wybrzmią koncerty w wykonaniu finalistów i Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza.

7.10, g. 19:00, Aula UAM | Inauguracja Konkursu
8-11.10, I etap
12-13.10, II etap: część pierwsza z fortepianem
14-16.10, II etap: część druga z orkiestrą kameralną
17.10, dzień wolny
18-20.10, III etap – finał
21.10, g. 19:00, Aula UAM | gala i koncert laureatów
23.10, g. 18:00, Filharmonia Narodowa w Warszawie | II koncert laureatów

Jest o co walczyć!

Konkurs otwiera młodym skrzypkom drogę do międzynarodowej kariery. Dowodem tego są laureaci poprzednich edycji, tacy jak Wanda Wiłkomirska, Dawid i Igor Ojstrach, Agata Szymczewska, Soyoung Yoon, Bartłomiej Nizioł, Piotr Pławner czy Bomsori Kim. Pula nagród w Konkursie wynosi 115 tysięcy euro. Zwycięzca otrzyma 50 tysięcy euro. Na laureatów czeka też szereg nagród pozaregulaminowych i specjalnych.
3, 2, 1… take off!

Today’s the day! The 16th Henryk Wieniawski International Violin Competition is about to begin. Ahead of us are two weeks of unforgettable musical emotions. Young violinists from 12 countries in Europe, Asia and North America have come to Poznan. Starting tomorrow, they will perform in front of the jurors and the audience gathered in the University Auditorium and in front of their screens.

To get off to a good start

Veriko Tchumburidze, winner of the 1st prize of the 15th H. Wieniawski International Violin Competition, will perform at 7:00 pm during the Opening Concert. The concert will be broadcast on Polish Radio 2 and TVP Kultura, as well as on the @WieniawskiSociety channel on YouTube. A day later, on October 8, the Warsaw Philharmonic Orchestra conducted by Andrzej Boreyko with Veriko Tchumburidze will perform at the National Philharmonic Hall in Warsaw. Both concerts will feature premiere performances of the work "Nova" by Ukrainian composer Viktoria Poleva, which she dedicated to the courage of her compatriots. Tonight's concert will also feature A. Dvořák's Violin Concerto in A minor, Op. 53. and the Symphony in E minor "Rebirth," Op. 7 by M. Karłowicz.

I am very happy to come back to Poznań. (...) I perfectly remember my first day performing at the competition. Even now, when I talk about it, I feel a kind of excitement – said the violinist during today's drawing of the order of the participants' performances. – I am well aware that this is a competition - a time filled with stress and excitement at the same time. In any case, enjoy your performances, enjoy your music – she addressed the participants of this year's Competition.

Who will be the first to perform before the jury and the audience?

The answer to this question arrived at 3:00 p.m. today, and we learned the order in which the participants will perform in the first stage of the Competition. Maya Wichert, a student at the Hochschule für Musik und Theater in Munich of Japanese-German nationality, will be the first to present herself in front of an international jury and an audience of millions.

The order of participants can be found at the link: https://konkurs.wieniawski.pl/pl/harmonogram-konkursu.

The performances of the participants can be watched on the @Wieniawski Society YouTube channel and on the airwaves of Polish Radio Two and TVP Kultura.

The Magnificent 11

The jury of the 16th Henryk Wieniawski MKS will include eleven personalities associated with the international music scene - not only renowned pedagogues and violinists, but also a cellist, music impresario and film producer. Such a diverse group will make it possible to evaluate the participants in terms of both their technical and stage prowess. The jury will be headed by French violinist and conductor Augustin Dumay, and in the role of vice-president we will see Daniel Stabrawa, for many years associated with the famous Berlin Philharmonic. Also invited to join the jury are Poland's most famous female conductor, Agnieszka Duczmal; and the winner of the 10th Wieniawski Competition, Bartłomiej Nizioł; French-Swiss musician and pedagogue, Miguel da Silva; theater and film producer, René Koering; music impresario and cultural animator, Grzegorz Kotów; Hungarian violinist and conductor, Barnabas Kelemen; Polish musician, Mariusz Patyra; Chinese cellist, Jian Wang; and artistic director and chief conductor of the London Chamber Orchestra, Christopher Warren Green.

Due to a prolonged recovery caused by long COVID, Henning Kraggerud has made the difficult decision to resign from the jury of the 16th Henryk Wieniawski International Violin Competition. Henning Kraggerud expresses his deep regret at having to withdraw from the jury of the Competition, one of the most important violin events in the world.

Jury profiles can be found at the following link: https://konkurs.wieniawski.pl/pl/jury.

What, where, when?

The competition is divided into three stages. During the first of these, we will hear solo performances by participants or accompanied by piano. In the first part of the second stage, they will also be accompanied by the piano, and in the second stage, the Amadeus Polish Radio Chamber Orchestra and viola players. The finale will feature concerts performed by the finalists and the Poznań Philharmonic Orchestra under the direction of Łukasz Borowicz.

7.10, at 7:00 pm, UAM auditorium | Opening of the Competition
8-11.10, 1st stage
12-13.10, 2nd stage: 1st part with piano
14-16.10, 2nd stage: 2nd part with chamber orchestra
17.10, day off
18-20.10, 3rd stage - final
21.10, at 7:00 pm, UAM auditorium | gala and prize winners concert
23.10, at 6:00 pm, National Philharmonic in Warsaw | 2nd prize winners concert

There is a lot to strive for!

The competition opens the way for young violinists to pursue international careers, as evidenced by the winners of previous editions, such as Wanda Wiłkomirska, Dawid and Igor Ojstrach, Agata Szymczewska, Soyoung Yoon, Bartłomiej Nizioł, Piotr Pławner and Bomsori Kim. The prize pool for the Competition is 115 thousand Euros. The winner will receive 50 thousand Euros. There is also a number of non-statutory and special prizes awaiting the winners.